Amari Metals OÜ üldised metallide tarnetingimused

Versioon: 2012
 
1.               Sissejuhatus
 
Käesolevad tarnetingimused (edaspidi „tingimused”) moodustavad kõigi Amari Metals OÜ kaupade tarne pakkumiste ja lepingute lahutamatu osa. Ostja poolt tellimuses või muul viisil esitatud tingimused kehtivad üksnes juhul, kui Amari Metals OÜ neid kirjalikult aktsepteerib. Amari Metals OÜ kinnitab ostja tellimused tellimuse kinnitusega ning leping sõlmitakse üksnes nimetatud tellimuse kinnituse (edaspidi „kinnitus”) olemasolu korral.
 
2.               Pakkumised
 
Kui pakkumises ei ole sätestatud teisiti, kehtib Amari Metals OÜ pakkumine 14 päeva alates selle väljastamise kuupäevast. Enne ostjalt kinnituse saamist on Amari Metals OÜ-l õigus pakkumine omal äranägemisel tühistada.
 
3.               Materjali valik
 
Kui Amari Metals OÜ annab nõuandeid materjali valikuks või pakub muud samalaadset abi, teeb ta seda tasuta ja ilma kohustuste, kinnituste või tagatisteta ning Amari Metals OÜ-l ei ole hüvitamis- ega kaudseid kohustusi sellise nõuande või abi andmise eest.
 
4.               Tehnilised tingimused
 
Kaubad peavad vastama kindlaksmääratud tehnilistele tingimustele. Kui tehnilisi tingimusi ei ole eraldi kokku lepitud, peavad kaubad tarnimise ajal vastama Amari Metals OÜ üldtingimustele. Tootja tooteinfos, käsiraamatutes, kodulehekülgedel, hinnakirjades või muus kaupu puudutavas teabes esitatud väited on Amari Metals OÜ jaoks siduvad üksnes juhul, kui vastav säte sisaldub pakkumises või kinnituses.
 
5.               Tarnimine
 
Kokkulepitud tarneaeg on kuupäev, mil kaubad on valmis Amari Metalls OÜ laost väljastamiseks. Amari Metals OÜ jätab endale õiguse jagada kaupu partiideks. Kui tarneaega ei ole kokku lepitud, toimub tarnimine vastavalt tarnija tootmisplaanidele. Kui tarnetingimusi ei ole eraldi kokku lepitud, kehtib tarneklausel FCA (Incoterms 2000) Amari Metals OÜ laos Tallinnas.
 
Kui tarne hilineb rohkem kui kaheksa nädalat, on ostjal kahju hüvitamiseks üksnes õigus lõpetada ja tühistada viibinud kaupade ostmine, teavitades Amari Metals OÜ-d sellest kirjalikult.
 
Kui kaupade koguse määramisel võetakse aluseks nende kaal, jätab Amari Metals OÜ endale õiguse tarnitavat kogust korrigeerida; hälve võib olla kuni 10% (+/–) kogu tarne hulka kuuluvate toodete / terase sortimendi kaalust ning hinda korrigeeritakse vastavalt. Amari Metals OÜ-l on õigus samadel alustel korrigeerida ka torude kokkulepitud pikkust ja toruliitmike kokkulepitud koguseid. Kuni ei ole tõendatud vastupidist, loetakse õigeks Amari Metals OÜ tarnitud kaupade saatelehele trükitud või muul moel esitatud kaalu või kogust.
 
Amari Metals OÜ ei võta endale vastutust tarne hilinemisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude või tagajärgede eest, välja arvatud Amari Metals OÜ raske hooletuse korral.
 
6.               Puudujäägid ja defektsed kaubad
 
Tarnitavad kaubad peavad olema defektideta (puudusteta). Kaupu saab defektseteks lugeda üksnes siis, kui need ei vasta punktis 4 sätestatud tehnilistele tingimustele. Amari Metals OÜ vastutus piirdub eeltooduga ega laiene muudele kaupade funktsiooni, kvaliteedi või omaduste puhul tekkivatele võimalikele pretensioonidele ning käesoleva klausliga välistatakse igasugused seadusest tulenevad või muud kaudsed tingimused seoses kvaliteedi või sobivusega. Kaupasid, mida ei kirjeldata kõrgemasse kvaliteedisortimenti kuuluvatena, müüakse nii-öelda algseisus, mis omakorda tähendab, et ostja loobub igasugustest õigustest nõuda kahjutasu või kompensatsiooni, välja arvatud juhul, kui kaubad ei vasta kokkulepitud tehnilistele tingimustele.
 
Defektsete kaupade või kaupade puudujäägi korral teavitab ostja Amari Metals OÜ-d sellest asjaolust kirjalikult ühe nädala jooksul pärast kaupade jõudmist märgitud sihtkohta. Defektide korral, mida ei olnud kaupade märgitud sihtkohta jõudmisel arvestatavatel põhjustel võimalik avastada, teavitab ostja Amari Metals OÜ-d kirjalikult kahe nädala jooksul alates kuupäevast, mil ta defekti avastas. Defektist teavitamisel hiljem kui üks aasta pärast kaupadega seotud riisiko üleminekut ostjale ei ole õiguslikke tagajärgi. Kui defektidest anti teada hilinemisega, ei ole Amari Metals OÜ-l kahjutasu maksmise või hinnaalanduse tegemise kohustust.
 
Kui kaupadel avastati defekte või puudujääke ning ostja on Amari Metals OÜ-d sellest õigel ajal eeltoodud nõudeid järgides teavitanud, kohustub Amari Metals OÜ tarnija/tootja kulul ja mõistliku aja jooksul omal äranägemisel defekti kõrvaldama või asendama kaubad uute ja puudusteta kaupadega; puudujäägi korral toimetab Amari Metals OÜ puuduolevad kogused märgitud sihtkohta. Defektsed kaubad antakse Amari Metals OÜ-le üle samal ajal, kui tarnitakse asenduskaubad.
 
Defekti või puudujäägi kõrvaldamise asemel on Amari Metals OÜ-l alati õigus anda ostjale defektide või puudujäägi kompenseerimiseks kaupade väärtuse vähenemise ulatuses krediiti, arvates vastava summa arve summast maha.
 
Ostjal ei ole õigust nõuda lisaks käesolevates tingimustes või lepingus sätestatud kahjutasule ja kompensatsioonile (nagu on määratletud allpool punktis 10) muud kahjutasu ega kompensatsiooni kaupade defekti või puudujäägi eest, välja arvatud Amari Metals OÜ raske hooletuse korral.
 
7.               Vääramatu jõud
 
Kumbki pool ei vastuta oma kohustuste täitmise viibimise või täitmatajätmise eest, kui viivituse või täitmatajätmise põhjuseks oli takistus, mis ei allu tema kontrollile, näiteks sõda, terrorism, tulekahju, plahvatus, üleujutus või muu äärmuslik ilmastikutingimus, ulatuslik seadmete rike, streik, töösulg ja muu töövaidlus, kaubandusvaidlused, litsentside väljastamisest keeldumine. Sellisest takistusest tulenev viivitus või kohustuste täitmatajätmine ei ole lepingu rikkumine ning seega vabastatakse asjaomane pool vastutusest ja kõigist tema vastu nimetatud asjaoludega seoses esitatavatest lepingujärgsetest nõuetest. Lepingu täitmise tähtaega pikendatakse perioodi võrra, mil lepingu täitmine oli takistatud. Kui niisugune viivitus või kohustuste täitmatajätmine vältab enam kui kolm kuud, on mõlemal poolel õigus leping ostjale tarnimata kaupade ulatuses lõpetada. Lepingu lõpetamise korral ei ole kummalgi poolel õigust saada kompensatsiooni, kuid tarnimata kaupade eest tehtud ettemaksed tuleb tagastada ning tarnitavad kaubad, mis ei ole veel sihtkohta jõudnud, saadetakse tagasi.
 
8.               Omandiõiguse üleminek
 
i) Amari Metals OÜ on tarnitud kaupade omanik seni, kuni ostja on nende eest täies mahus tasunud.
ii) Lisaks eeltoodule jääb Amari Metals OÜ tarnitud kaupade omanikuks seni, kuni ostja on tasunud kõik muud summad, mida ta Amari Metals OÜ-le võlgneb.
iii) Kuni omandi ülemineku hetkeni on Amari Metals OÜ-l õigus nõuda ostja valduses või kontrolli all olevad kaubad tagasi ning seega antakse Amari Metals OÜ-le õigus siseneda niisuguste kaupade minematoimetamiseks maaomandile või hoonesse, kus nimetatud kaupu hoitakse.
iv) Kui ostja on kaupu, mille eest ei ole seni tasutud, asunud töötlema uute toodete valmistamiseks, kuuluvad sel moel valminud uued tooted seni, kuni algmaterjalide eest pole täielikult tasutud, nende väärtusega võrdelises osas Amari Metals OÜ-le.
v) Kui ostja müüb kaubad, mille eest ei ole tasutud, või nendest valmistatud uue toote edasi, loovutab ostja käesolevaga kolmanda isiku suhtes tekkinud õiguse võlgnevuse / müüdud eseme väärtusega võrdelises osas Amari Metals OÜ-le.
vi) Kõik eeltoodud punktid i–v on käsitletavad eraldi sätetena ning kui mõnda neist ei ole võimalik rakendada, kehtivad kõik ülejäänud täies mahus ja jõus.
 
9.               Maksed, käibemaks ja viivis
 
Kui ei ole kokku lepitud teisiti, ei sisalda kokkulepitud hinnad sulami lisamakse, käibemaksu ega muid makse. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, lisatakse sulami lisamaks iga kaubapartii lähetamise kuupäeval. Kui Amari Metals OÜ peab mis tahes põhjusel maksma ostja käibemaksu ja käibemaksuga seotud trahvid (näiteks kui ostja ei ekspordi kaupu või ei esita õiget käibemaksukoodi), peab ostja Amari Metals OÜ-le need kulud hüvitama ning sellele lisandub allpool märgitud viivis, mis on seotud Amari Metals OÜ tehtud maksega.
 
Kui pooled ei ole sõlminud eraldi kokkuleppeid maksetingimuste kohta, peab ostja tegema makse lepingu kohaselt 14 päeva jooksul alates arve kuupäevast. Kui ostja ei ole makset õigeks ajaks teinud, peab ta tasumata summalt maksma viivist, mille määr on seitse protsenti aastas üle kolme kuu EURIBORi (Euroopa pankadevaheline laenuintress), alates maksetähtajast kuni makse tegemise kuupäevani. Viivis määratakse maksetähtajale järgneval pangapäeval avaldatud EURIBORi põhjal ning seda kohandatakse kolme kuu tagant.
 
10.            Lepingu terviklikkus
 
Käesolevad tingimused, kinnitus koos lisadega ja võimalikud kirjalikult kokku lepitud muudatused moodustavad tervikliku pooltevahelise lepingu (edaspidi „leping”). Lepinguga tühistatakse kõik pooltevahelised varasemad ja käimasolevad, lepinguga hõlmatud kaupu puudutavad läbirääkimised, kokkulepped ja erakokkulepped, sõltumata sellest, kas need on suulised või kirjalikud.
 
11.            Lepingule kohaldatav õigus
 
Lepingu rakendamist reguleerib Eesti Vabariigi õigus, välja arvatud sätted, mis on vastuolus õiguse põhimõtetega ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooniga kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (ning juhul kui punkti 12 kolmandas lõigus ei ole teisiti sätestatud).
 
12.            Vaidluste lahendamine
 
Kõik lepingust tulenevad vaidlused, vastuolud või nõuded või lepingu rikkumise, lõpetamise või kehtetusega seonduvad küsimused lahendatakse Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
 
13.            Piiratud vastutus
 
Kui käesolevatest tingimustest ei tulene teisiti või kui pooled ei ole selles omavahel eraldi kokku leppinud, ei kanna Amari Metals OÜ ühelgi juhul, kaasa arvatud tootevastutuse puhul, vastutust juhuslike, kaudsete või kaasnevate kahjude või kaotuste eest, mille hulka kuuluvad muu hulgas saamata jäänud kasum, toodangu kaotamine, praaktoodang või ostja klientide esitatud nõuded. Piiratud vastutust ei kohaldata raske hooletuse korral.
 
Amari Metals OÜ ei kanna mingit vastutust, kui kahjutasunõue esitatakse pärast ühe aasta möödumist kuupäevast, mil kaupadega seotud riisiko läks üle ostjale.

Üldkontakt

Räniliiva 9, 11216 Tallinn
Vaata Google Maps kaardilt »
Tel: 655 8940, Faks: 655 8941
info@amari.ee
E-N 9.00-17.00, R 9.00-16.00

About Amari Metals Estonia

suurbritannia lipp 600x300 Click here